Blog-inschrijving

Schrijf je in!

FBI3_minicursus

[GRATIS KIJKEN] 5 suggesties om werkstress te verminderen. 

KRIJG EXCLUSIEVE TOEGANG TOT DEZE GRATIS MINI CURSUS

Vul simpel je email adres in en ik stuur de toegangslink naar je inbox.

JE INFORMATIE IS VEILIG

In deze gratis mini cursus onthul ik 5 suggesties voor meer vrijheid

 1. Hoe te gronden in het huidige moment
 2. De bronnen van stress
 3. Wat stress met je doet
 4. Overtuiging dat je niet genoeg doet
 5. Van weerstand naar vrijheid
pexels-nathan-cowley-897817

WAT ANDEREN ZEGGEN

Meeuw Kollen

Meeuw Kollen
Juridisch casemanager

Walter is een zeer goede coach en bovenal een aandachtig luisteraar. 

Jimmy Ramcharan

Jimmy Ramcharan
Accountmanager

Gedreven tot op het bot en oplossingsgericht!

Jasper Bogers

Jasper Bogers
Enterprise architect - JDriven

Hij is empathisch, zijn gevoel voor commercie en strategie gaat altijd gepaard met plezier om met mensen te werken.

Mark Verver

Mark Verver
Adobe

Walter is een geweldige coach en ondernemer. Met Walter aanwezig voel ik de ruimte om fouten te maken en steun om vervolg stappen te nemen.

5suggestiesb

KRIJG EXCLUSIEVE TOEGANG TOT DEZE GRATIS MINI CURSUS

Vul simpel je email adres in en ik stuur de toegangslink naar je inbox.

JE INFORMATIE IS VEILIG

LII3_aanbieding

[GRATIS KIJKEN] 5 suggesties om werkstress te verminderen. 

KRIJG EXCLUSIEVE TOEGANG TOT DEZE GRATIS MINI CURSUS

Vul simpel je email adres in en ik stuur de toegangslink naar je inbox.

JE INFORMATIE IS VEILIG

In deze gratis mini cursus onthul ik 5 suggesties voor meer vrijheid

 1. Hoe te gronden in het huidige moment
 2. De bronnen van stress
 3. Wat stress met je doet
 4. Overtuiging dat je niet genoeg doet
 5. Van weerstand naar vrijheid
pexels-nathan-cowley-897817

WAT ANDEREN ZEGGEN

Meeuw Kollen

Meeuw Kollen
Juridisch casemanager

Walter is een zeer goede coach en bovenal een aandachtig luisteraar. 

Jimmy Ramcharan

Jimmy Ramcharan
Accountmanager

Gedreven tot op het bot en oplossingsgericht!

Jasper Bogers

Jasper Bogers
Enterprise architect - JDriven

Hij is empathisch, zijn gevoel voor commercie en strategie gaat altijd gepaard met plezier om met mensen te werken.

Mark Verver

Mark Verver
Adobe

Walter is een geweldige coach en ondernemer. Met Walter aanwezig voel ik de ruimte om fouten te maken en steun om vervolg stappen te nemen.

5suggestiesb

KRIJG EXCLUSIEVE TOEGANG TOT DEZE GRATIS MINI CURSUS

Vul simpel je email adres in en ik stuur de toegangslink naar je inbox.

JE INFORMATIE IS VEILIG

LII2_aanbieding

5 suggesties voor het omgaan met Stress 

Een gratis video met 5 suggesties die helpen om minder stress te ervaren en die tegelijk zorgen voor betere balans tussen privé en werk. 

in_video_still_stress_onbalans_1

Walter Hottinga geeft je in deze korte video een aantal goed onderzochte en door hemzelf gebruikte suggesties om meer vrijheid en kracht te ervaren.

Nb je hoeft geen stress te ervaren om wel baat te hebben bij meer vrijheid en kracht. 😉

Vragen voor Walter

STEL WALTER JOUW VRAGEN

Deel je vragen voor Walter hier!

Deel alsjeblieft alleen zaken waarmee je oké bent als ik ze publiekelijk vermeld.

Wie ben jij?


Vragen


LII_aanbieding

Exclusieve suggesties voor het omgaan met Stress en Onbalans

Een gratis video met 5 suggesties die helpen om minder stress te ervaren en die tegelijk zorgen voor betere balans tussen privé en werk. 

in_video_still_stress_onbalans_1

Walter Hottinga geeft je in deze korte video een aantal goed onderzochte en door hemzelf  en zijn klanten gebruikte suggesties om meer vrijheid en kracht te ervaren.

Intake

INTAKE

Nogmaals bedankt dat je hebt gekozen om met mij te werken.

Hieronder heb ik een aantal vragen voor je, zodat we de eerste coachsessie gelijk van start kunnen. Een aantal vragen zijn ‘verplicht’, van de overige mag je ook een of meerdere vragen open laten. Bijvoorbeeld als je ze niet relevant vindt, of als er onderwerpen zijn die je liever tijdens een coachsessie bespreekt.

Je ontvangt een kopie van je intake op het opgeven emailadres.

Uiteraard ga ik vertrouwelijk met je gegevens om. Meer informatie vind je in de privacyverklaring.

Je eigen gegevens

Sorry voor de dubbeling, ik kan je gegevens nog niet eenvoudig uit het factuursysteem halen. 


Wie bel ik in geval van een emergency? (ICE)

Ik ga ervan uit dat ik deze gegevens nooit nodig heb. Echter voorspellen hoe een leven loopt kan niemand en ik zie je graag oke.

Mocht ik jezelf, na meerdere pogingen, niet te pakken kunnen krijgen en ik heb een vermoeden dat dit niet komt door "normale" omstandigheden dan neem ik contact op met deze dierbare met de vraag of je oké bent. Ik deel uiteraard niks van de inhoud van onze gesprekken. 


Achtergrond

Vast een eerste paar vragen


Coach vraag

Aanleiding en doel


Verder

Iets aan te vullen?


Akkoord

Extra check op overeenkomst & dat je dit formulier naar waarheid en naar volledigheid hebt ingevuld. Met andere woorden er spelen geen zaken waarvan ik op de hoogte moet zijn om de overeenkomst die we aan zijn gegaan naar behoren uit te kunnen voeren. 


Afspraak

Agenda

Welkom bij mijn agenda. Mijn agenda is up to date en staat open voor de komende 30 dagen. Het maken van een afspraak is snel gedaan.

 • Kies welke soort afspraak je wilt maken.
 • Zie mijn opties, kies wat jou het beste past.
 • Vul je gegevens in.
 • Je ziet een bevestiging en ik stuur je een mail. Beide met de mogelijkheid de afspraak aan je eigen agenda toe te voegen.

Tot snel, Walter.

PS: Vind je geen geschikt moment in de komende 30 dagen? Stuur me dan een whatsapp of mail. Ik kijk graag naar alternatieven.

Walter_Bellen

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WALTER HOTTINGA COACHING & CONSULTING

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

 

Coach:

De natuurlijke persoon die begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden begeleid.

 

Coachee:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

 

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 7. Deze voorwaarden vervangen met onmiddelijke ingang eerdere voorwaarden voor alle nieuwe overeenkomsten.

 

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels

 1. de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen. wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
 2. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
 3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.
 4. Ongepaste interacties
  1. Coach is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van duidelijke en passende grenzen betreffende zijn/haar omgang, zowel fysiek als anderszins, met cliënten of opdrachtgevers en houden daarbij rekening met culturele verschillen.
  2. Coach onthoudt zich van iedere romantische of seksuele verhouding met lopende cliënten of opdrachtgevers. Daarnaast zal de Coach attent zijn op de mogelijkheid van eventuele seksuele intimiteit met bovengenoemden en passende actie ondernemen om deze intimiteit te vermijden dan wel de opdracht beëindigen teneinde voor een veilige omgeving te zorgen.
 5. Belangenverstrengeling
  1. Coach maakt geen misbruik van een cliënt of probeert niet om een ongepast voordeel vanuit de relatie te verkrijgen – financieel of niet-financieel.
  2. Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen maakt de Coach onderscheid tussen een beroepsmatige relatie en andere soorten relaties.
  3. Coach onderkent de mogelijkheid van belangenverstrengeling van zakelijke of persoonlijke aard die uit de werkrelatie kan voortvloeien en vinden daar snel een goede oplossing voor die geen nadeel voor de cliënt of de opdrachtgever inhoudt.
  4. Coach houdt er rekening mee dat de relatie met een cliënt invloed kan hebben op de relaties met andere cliënten en bespreekt elke mogelijke belangenverstrengeling met degenen die daarmee te maken kunnen hebben.
  5. Coach bespreekt ieder conflict openlijk met de cliënt en is bereid om zich uit de relatie terug te trekken indien er een conflict ontstaat dat niet goed kan worden opgelost.

 

Artikel 4: Verantwoordelijkheid

 1. Mocht de coach tijdens het leveren van diensten zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de coachee daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is;
 2. De coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna;

 

Artikel 5: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. 
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak elektronisch bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

 

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Alle coaching-conversaties dienen te worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd, zonder toestemming van zowel de Coach als de Coachee;
 2. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

 

Artikel 9: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11: Incassokosten

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. 

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 8. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door Opdrachtgever dient door middel van een email aan walterhottinga@gmail.com te geschieden vanaf het door opdrachtgever opgegeven emailadres bij aanvang van de opdracht. 
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

 

Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een email aan Opdrachtgever op het bij aanvang van de opdracht opgegeven email adres, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een email aan Opdrachtgever op het bij aanvang van de opdracht opgegeven email adres, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een email beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Vastgesteld te Amsterdam op 16 mei 2021 en op de website van walterhottinga.nl geplaats onder voorwaarden.